Razvoj

Kompaktne prefabrikovane montažne trafostanice

Predviđene su za ugradnju: rasklopnog bloka 10kV(20)/0,4kV tipa Ring Unit, transformatora snage 630kVA ili 1000 kVA i niskonaponske table.

Elementi elektromontažnog dela su raspoređeni tako da je racionalno iskorišćen prostor, omogućena dobra ventilacija i rukovanje rasklopnim aparatima sa spoljašnje strane. Njihova montaža vrši se na mestu ugradnje trafostanice, a ukoliko se vrši u radionici oprema će se uz pomoć obujmica i zavrtnjeva osigurati prilikom transporta.

Kompaktne betonske trafostanice su montažnog tipa, sastavljane od prefabrikovanih armiranobetonskih elemenata marke MB 40: kompaktni temeljni deo sa zidovima i krovom, čime je omogućena brza i laka montaža.

Vrata i žaluzine su izgrađene od eloksiranog aluminijuma.

Objekat čini arhitektonski skladnu celinu pa se može ugraditi na bilo kom prostoru, bilo kojoj lokaciji, a da ne ugrozi ambijentalnu sredinu.