Betonske konzole

Namenjene su za nošenje provodnika za prenos električne energije napona 10(20)kV. U zavisnosti od rasporeda provodnika na stubu razlikujemo betonske konzole za raspored provodnika u trougao, odnosno u ravni.

Oznake su sledećeg oblika  EBB-BKTM 2×160 gde je:
EBB
– skraćeni naziv proizvođača, BK – skraćenica za betonsku konzolu, T – oznaka za raspored provodnika u trougao.

Još se koristi: R – oznaka za raspored provodnika u ravni, M – oznaka za malu konzolu.
Još se koristi: V – oznaka za veliku konzolu, 2 – broj provodnika po konzoli
Još se koriste oznake: n – n=1 – krajnja konzola, n=2 rasteretna konzola, Dh – horizontalni razmak između provodnika, Dk – kosi razmak izmedju provodnika, ali za visinsku razliku između gornjih površina konzola od 1400mm, za efikasno preplitanje provodnika na vršnoj konzoli